top of page

Zákonné informace

Údaje o registraci zdravotnického zařízení:


Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem Středočeského kraje č.j: 122869/2014 /KUSK
ze dne 17.9.2014 jako nestátní zdravotnické zařízení

 
Stížnosti:

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost: pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

V případě, že bude stížnost zaslána nejprve správnímu orgánu, bude postoupena k šetření příslušnému poskytovateli zdravotních služeb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů:

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu

s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu

s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně

osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje

nesprávné, nepřesné,změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou , na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

bottom of page